• Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau superior

 • Titulació: Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 • Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:

  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 hores lectives i 383 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.297 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 977 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Sistemes informàtics 132   132
MP2 Bases de dades 165   165
MP3 Programació UF1 - UF2 - UF3 132  33 165
MP4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió informació 99   99
MP5 Entorns de desenvolupament 66   66
MP11 Formació i orientació laboral 66   66
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66   66
Total 726 33  759
Tutoria 33   33
Total primer curs 759   792

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP3 Programació UF4 - UF5 - UF6 66   66
MP6 Accés a dades 99   99
MP7 Desenvolupament d’interfícies 99   99
MP8 Programació multimèdia i dispositius mòbils 99 33 132
MP9 Programació de serveis i processos 66   66
MP10 Sistemes de gestió empresarial 66 33 99
MP13 Projecte 297   297
Total 792 66 858
Tutoria 33   33
Total segon curs 825   891
MP14 Formació en centres de treball     383