• Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau mitjà

 • Titulació: Tècnic o tècnica en mecanització

 • Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:

  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.584 hores lectives i 416 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.264 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 944 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de síntesi i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Processos de mecanització 99   99
MP4 Fabricació per arrencament de ferritja 231 33 264
MP5 Sistemes automatitzats 132   132
MP6 Interpretació gràfica 99   99
MP7 Metrologia i assaigs 99   99
MP8 Formació i orientació laboral 66   66
MP10 Anglès tècnic 99   99
Total 825 33 858
Tutoria 33   33
Total primer curs 858   891

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP2 Mecanització per control numèric 198  33 231
MP3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials 132 33 165
MP9 EIE 66   66
MP11 Síntesi 264   264
Total 660 66 726
Tutoria 33   33
Total segon curs 693   759
MP12 Formació en centres de treball     416