• Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau superior

 • Titulació: Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa

 • Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:

  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 hores lectives i 383 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.297 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 977 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Implantació de sistemes operatius UF1-UF2-UF3 132   132
MP2 Gestió de bases de dades 132   132
MP3 Programació bàsica 132 33  165
MP4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió informació 99   99
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades 33  33 66
MP12 Formació i orientació laboral 66   66
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora 66   66
Total 660 66 726
Tutoria 33   33
Total primer curs 693   759

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Implantació de sistemes operatius UF4 33   33
MP5 Fonaments de maquinari 66   66
MP6 Administració de sistemes operatius 99 33 132
MP7 Planificació i administració de xarxes 132   132
MP8 Serveis de xarxa i internet 99   99
MP9 Implantació d'aplicacions web 66   66
MP11 Seguretat i alta disponibilitat 66   66
MP14 Projecte 297   297
Total

858

33  891
Tutoria 33   33
Total segon curs 891   924
MP15 Formació en centres de treball     383