• Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau superior

 • Titulació: Tècnic o tècnica superior en comerç internacional

 • Descripció: Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:

  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.584 hores lectives i 416 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.264 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 944 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Gestió administrativa del comerç internacional  110 55 165
MP4 Gestió econòmica i financera de l’empresa 110 22 132
MP5 Transport internacional de mercaderies 132   132
MP6 Logística d’emmagatzematge 99   99
MP8 Sistema d’informació de mercats 66   66
MP9 Negociació internacional 66   66
MP11 Anglès 66   66
MP12 Segona llengua estrangera 66   66
MP13 Formació i orientació laboral 66   66
Total 781 77 858
Tutoria 33   33
Total primer curs 814   891

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP2 Finançament internacional 77 22 99
MP3 Mitjans de pagament internacionals 66   66
MP7 Màrqueting internacional 99   99
MP10 Comerç digital internacional 66   66
MP11 Anglès 66   66
MP12 Segona llengua estrangera 66   66
MP14 Projecte 264   264
Total 704 22 726
Tutoria 33   33
Total segon curs 737   759
MP15 Formació en centres de treball     416