• Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau superior

 • Titulació: Tècnic o tècnica superior en disseny en fabricació mecànica

 • Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:

  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 hores lectives i 383 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.297 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 977 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Representació gràfica en fabricació mecànica 99   99
MP2 Disseny de productes mecànics 198 66 264
MP4 Disseny de motlles i models de fosa 99   99
MP7 Tècniques de Fabricació Mecànica 165 33  198
MP8 Materials 99   99
MP9 Formació i orientació laboral 66   66
Total 726 99 825
Tutoria 33   33
Total primer curs 759   858

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP3 Disseny d’estris de processat de xapa i estampació 198   198
MP5 Disseny de motlles per a productes polimèric 99   99
MP6 Automatització de la fabricació 132   132
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora 66   66
MP11 Projecte 297   297
Total 792   792
Tutoria 33   33
Total segon curs 825   825
MP12 Formació en centres de treball     383