• Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau superior

 • Titulació: Tècnic o tècnica superior en programació de la producció en fabricació mecànica

 • Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:
  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 hores lectives i 383 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.297 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 977 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Interpretació gràfica 99   99
MP2 Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge 99   99
MP5 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica 132   132
MP6 Programació de la producció 99   99
MP7 Execució de processos de fabricació 132  33 165
MP8 Materials 66   66
MP10 Verificació de productes 99  33 132
MP11 Formació i orientació laboral 66   66
Total 792 66 858
Tutoria 33   33
Total primer curs 825   891

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP3 Mecanització per control numèric 198   198
MP4 Fabricació assistida per ordinador 66  33 99
MP9 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals 99   99
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66   66
MP13 Projecte 297   297
Total 726 33  759
Tutoria 33   33
Total segon curs 759   792
MP14 Formació en centres de treball     383